دنیاي امروز بیش از هر زمان دیگري با سرعتی وصف ناپذیر در حال رشد و توسعه است. امروزه هدف اقتصاد تنها برآورده کردن نیازهاي اولیه انسان ها نیست بلکه با رشد روز افزون اقتصاد، ادامه رشد فعالیت هاي بشر در گرو شناخت انسان و نیازهاي پیچیده تر اوست. در دنیایی که تک تک افراد در حال تولید ثروت هستند هر فردي می بایست در حد توان خود دریچه اي جدید را به روي انسان ها باز کند و خدمات نوینی را ارائه دهد. براي همین امروزه خلاقیت و کشف زمینه هاي جدید براي فعالیت، ارزشمندترین گوهري است که رشد انسان را ممکن و افق هاي جدید را براي او نمایان می سازد. با توجه به مسئولیت دانشگاهها در مورد کسب معرفت و دانش، کاملاً منطقی است که دانشگاه ها باید منشاء خلاقیت و نوآوري باشند. از این رو با بروز تحول در دانشگاه هاي نسل دوم (پژوهش محور) و پذیرش نقش توسعه اقتصادي، دانشگاههاي نسل سوم (ارزش آفرین) شکل گرفت. این دانشگاهها علاوه بر آموزش و پژوهش، با تقویت نوآوري فناورانه به ویژه فناوري هاي پیشرفته، ارزش آفرینی می کنند. تربیت و آموزش دانش آموختگان که داراي توانایی ها و مهارت هاي لازم براي راه اندازي یک کسب و کار مناسب باشند، از وظایف اصلی در دانشگاه محسوب می شود. فارغ التحصیل دانشگاه ارزش آفرین دیگر صرفا یک فرد با مجموعه اي از دانسته هاي علمی و کاربردي نیست که پس از پایان تحصیلات در یک بنگاه تولیدي یا خدماتی جذب شده و به انجام وظیفه بپردازد وي فردي است که در هر مقام و جایگاهی باشد افق هاي نوین را می بیند و گام به درون عرصه هایی می گذارد که دیگران ندیده اند و یا جرأت ورود به آنها را نداشته اند.

مدیریت توسعه فناوري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همانند دانشگاه هاي مطرح دنیا که برنامه هایی براي تشویق و ترویج نوآوري و ارزش آفرینی انجام می دهند، با هدف ایجاد شناخت، توسعه و تقویت فناوري هاي نوین بر مبناي سطوح مختلف مخاطبان، ایجاد مراکز توسعه فناوری و باشگاه فناوري سلامت را در دستور کار خود قرار داده اند و با توجه به اینکه حرکت بنیادین براي رشد و توسعه پایدار در زمینه هاي نوین و کلان علم و فناوري در کشور میسر نمی شود مگر با بسترسازی، فرهنگ سازي و آشنایی ریشه ایی دانشجویان (پژوهشگران و فناوران آینده) با اصول فناوري، نوآوري و ارزش آفرینی به صورت آموزش تئوري و نیز کسب مهارت عملی، بنابراین تلاش براي ایجاد ۱- باشگاه فناوري سلامت و ۲- مراکز توسعه فناوری سلامت صورت پذیرفت.

 

۱) باشگاه فناوري سلامت

۱-۱) اهداف باشگاه فناوري سلامت

باشگاه فناوري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زیر مجموعه معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه است و با هدف اصلی فرهنگ سازي و پرورش تفکر محصول نگر و ایجاد توانمندي در راستاي تولید محصول و تجاري سازي آن توسط دانشجویان اهداف زیر را دنبال خواهد کرد:

۱) ایجاد شناخت، توسعه و تقویت فناوري هاي نوین بر مبناي سطوح مختلف مخاطبان

۲) جذب پتانسیل هاي انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه پژوهش هاي کاربردي و تجاري سازي

۳) انتقال تجربیات فناورانه ملی و بین المللی به دانشگاه

 

۱-۲) برنامه هاي باشگاه:

۱) فعالیتهاي آموزشی فناورانه بر مبناي سطوح مخاطبان (برگزاري کارگاه آموزشی، بسته هاي آموزشی و... )

۲) بازدیدهاي علمی - فناوري

۳) ایجاد هسته هاي دانشجویی فناوري

۴) ارتباط دانشجویان با شبکه هاي فناوري دانشجویی خارج از دانشگاه

۵) مسابقات فناوري

 

۲) مراکز توسعه فناوری سلامت

هسته های نوپایی فناوری، شرکت های کوچک و  متوسط در شروع کار با خطرات گوناگونی مواجه هستند و  برای عبور از مراحل اوليه بايد ريسک هايي را تحمل کنند. مراکز توسعه فناوری سلامت، زيرساخت های لازم را برای کاهش ريسک اين واحدها فراهم مي کند تا بتوانند به اهداف تکنولوژيک خود برسند.

استقرار اين مراکز توسعه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که شامل بیش از یازده بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی و تعداد زیادی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی است، سهولت ارتباط با متخصصين در تمام گرايش ها، مراکز مصرف کننده ی محصولات نهایی و زمينه ی مشاوره ی کلينيکی در حوزه فناوری سلامت را فراهم می سازد.

 

۲-۱) مهمترین اهداف مراکز توسعه فناوری سلامت

۱) دستیابی بيشتر به صنعت دانش محور و دانش صنعت محور

۲) كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر توسعه فناوري سلامت

۳) ايجاد زمينه ی كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق به ویژه محققین جوان

۴) ايجاد فضاي لازم برای گسترش و  رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار فعال در زمينه هاي مختلف فناوري حوزه سلامت

۵) بستر سازي برای جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي  فناوري سلامت به منظور ايجاد فرصت هاي مناسب شغلي

 

۲-۲) مخاطبین مراکزتوسعه فناوری سلامت

۱) صاحبان ایده های نو و محوری در زمینه ی فناوری سلامت

۲) موسسات تحقيقاتی-توليدی فناوری مواد و تجهیزات پزشکی و بهداشتی، دارو و سایر مراکز تولیداتی محصولات حوزه سلامت

۳) شرکت های خصوصی حوزه فناوری سلامت و واحدهای تحقیق و توسعه آنها

۴) واحد های تحقيقاتی-توليدی نوپا حوزه سلامت

 

۲-۳) مزاياي استقرار صاحبان ایده و واحدهای فناوری

۱) فراهم بودن دفتر کار و زيرساخت های اداری لازم

۲) ارایه ی خدمات پشتيبانی، علمی و مشاوره ای برای فعاليت شرکت ها و واحدهای فناوری

۳) بهره گيری و استفاده از امکانات کارگاهی و آزمايشگاه ها

۴) تسهيل در روند استفاده از بعضی تسهيلات با توجه به روابط و تعاملات مراکز با سازمان ها و نهادهای دولتی و غير دولتی

 

۲-۴) معيارهای پذيرش موسسات متقاضی استقرار:

۱) داشتن ايده ی مناسب و متکی بر فناوری

۲) معرفی تيم کار آفرين متناسب با زمينه ی فعالییت

۳) داشتن برنامه ی کاری متکی بر بازار ( Business plan)

—————————————————————————————————————

آدرس ۱: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ساختمان شماره ۴ -  معاونت پژوهشی

آدرس پست الکترونيکی: technology@mui.ac.ir

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۵۹  (خانم مهندس مروی)

آدرس۲: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده فناوریهای نوین - طبقه سوم -دفتر توسعه فناوری

آدرس پست الکترونيکی: technology@amt.mui.ac.ir

شماره تماس : ۳۷۹۲۵۲۵۹  (آقای طغیانی)