اعضای کمیته پژوهشهای دانشجویان

مهندس زهرا امینی (دبیر کمیته)

مهندس مسعود کاشف پور

مهندس نیلوفر طیفوری

مهندس امید صراف زاده

مهندس عذرا رسولی کناری

مهندس نسرین باستانی

مهندس سحر جرجندی

مهندس زهرا خدابنده سامانی

مهندس نرگس علیخانی فرد

مهندس ماریا عاقب

مهندس حدیث گل محمدی