previous pauseresume next

دکترای تخصصی بیوالکتریک و مهندسی پزشکی

 

نام و نام خانوادگی:دکتر علیرضا مهری دهنوی (cv)

طرح درس:

۱) اپتيك و كاربرد آن در  مهندسي پزشكي

نام و نام خانوادگی:دکتر سعید کرمانی (vc)

طرح درس:  

۱) سيستمهاي فازي و كاربرد آن در مهندسي پزشكي

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv)

طرح درس: 

۱) مباحث پیشرفته در پردازش سیگنالهای بیولوژیکی

 

نام و نام خانوادگی:دکتر علیرضا ورد (cv)

طرح درس:

۱) مباحث پيشرفته در پردازش تصوير ديجيتال

۲) مباحث ويژه در مهندسي‌پزشكي