انتصاب مسئول دفتر EDO دانشکده

  • ي, ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۲:۵۲

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده،جناب آقای دکتر رفیعی نیا به عنوان مسئول دفتر EDO، دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند. توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.