تمدید فراخوان جذب هیات علمی از ۱۸ لغایت ۲۱ فروردین ماه

  • چ, ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۱۱:۲۰

به اطلاع می رساند متقاضیان واجد شرایط شرکت در پانزدهمین فراخوان استخدام پیمانی لازم است کلیه مدارک ثبت نام الکترونیکی خود را به بصورت فیزیکی و صرفا" از طریق پست سفارشی به آدرس: خیایان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - حوزه معاونت آموزشی دانشگاه - طبقه دوم- کد پستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱ - دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه ارسال نمایند. ثبت نام اینترنتی پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني از تاریخ ۹۶/۱۲/۰۳ از طریق سامانه به آدرس http://jazb.aac.behdasht.gov.ir و در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها، دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته انجام خواهد شد. ادامه مطلب را کلیک نمایید. مهلت ثبت نام تا پايان ساعت ۲۴ مورخ ۲۸ اسفند ۹۶ مي باشد.  

 

 آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معاونت آموزشي مركز امور هيئت علمي

هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي رساند، هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي‌نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و از طریق سامانه به آدرس   http://jazb.aac.behdasht.gov.ir  انجام می پذیرد و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان، گرفتن كد رهگيري مي‌باشد.

مهلت ثبت نام تا پايان ساعت ۲۴ مورخ ۲۸ اسفند ۹۶ مي باشد.

*شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب) تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي

ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                      

د) عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائي

ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان

و) انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)

ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مركزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 *شرايط اختصاصي

۱ - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته‌هاي باليني و دانشنامه دكتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه

۲ - حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند ۳۵ سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ ۴۵ سال است.

تبصره ۱: متقاضياني كه داراي سن بيشتر از ۳۵ سال براي كارشناسان ارشد و ۴۵ سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دكتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مركزي حداكثر تا ۵ سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد . بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارك اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند.

تبصره۲: مستخدميني كه داراي مدرك دكتراي تخصصي پي اچ دي، كارشناسي ارشد، بورد تخصصي و فوق تخصصي هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل ۱۵سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي شركت نمايند.

۳- شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد و اين دسته از افراد مي‌توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي بالاتر و انجام يك سال از تعهدات در فراخوان‌هاي آتي شركت نمايند.

تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  يا فوق تخصص و يا فلوشيپ پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد.

۴ - شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تاييد تحصيلي، در آزمون فراخوان دانشگاهها بلامانع است. شركت در فراخوان (متعهدين خدمت كه تعهدات را در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي مي‌گذرانند در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود.

تبصره ۴-۱) متقاضيان كارشناس ارشد و پي اچ دي كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.

تبصره۴-۲) شركت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت (۲۴ ماه) ميسر مي‌باشد. بديهي است جذب نهايي و پيماني شدن افراد مذكور پس از اتمام تعهد و انجام فرايند صدور كارت پايان خدمت خواهد بود.

تبصره ۴ -۳) متعهدين خدمت درماني پس از يكسال از  انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد كميسيون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند.

تبصره ۴ -۴) دارندگان مدرك قبولي دانشنامه فوق تخصصي كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداكثر ۶ ماه از تعهدات و با تاييد كتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شركت نمايند.

تبصره ۴-۵) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به كشور در صورت تمايل به شركت در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نيز تابع اين بند مي‌باشند.

۵- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارك مشابه ممنوع مي‌باشد .

۶- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان ۴ انتخاب داشته باشند كه مي بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي‌باشند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايند.

۷-  ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي ۲۵ درصد، آزادگان بالاي ۳ سال اسارت ، همسران و فرزندان جانبازان بالاي ۵۰ درصد ، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از ۳ سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي مورد تاييد وزارتين علوم و بهداشت مي‌باشند از اولويت جذب برخوردارند.

۸- در هر دانشگاه / دانشكده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي‌باشد.

۹- دارندگان مدرك كارشناسي ارشديا سطح ۳ حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند ۱۰- متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند.

۱۱- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارت بهداشت در صورت موافقت دانشگاه مربوطه، در وزارت علوم با موافقت معاون آموزشي وزارت علوم و در دانشگاه آزاد اسلامي با موافقت معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند.

تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل ۵ سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

۱۲- متقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شركت نمايند، در غير اين صورت تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شركت نمايند.

۱۳- متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

*   دانش‌آموختگان رشته‌هاي مامايي، بهداشت باروري و كليه گرايش‌هاي پرستاري تنها به صورت باليني جذب دانشگاههاي علوم پزشكي خواهند شد.

*    دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا - طب ورزشي - طب كار و پزشكي اجتماعي پس از فراغت از تحصيل مي‌توانند در فراخوان شركت نمايند.

*   دانش آموختگان رشته پزشكي قانوني به شرط  ارايه عدم نياز سازمان پزشكي قانوني مي‌توانند در فراخوان شركت نمايند.

*  چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند يكي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهرانايران- شهيد بهشتي شيراز- اصفهان تبريز- مشهد - كرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .

تذكرات بسيار مهم:

  استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:

۱-  منوط به موافقت سازمان اداري استخدامي كشور با اعضاي مجوز جهت جذب خواهد بود

۲-  منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

۳- استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد.