نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا بهمنی دهکردی   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری علوم شناختی، هوش مصنوعی پژوهشگاه دانشهای بنیادی تهران

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی:  الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی، پردازش متن و تصویر و ویدئو، کدگذاری عصبی، علوم اعصاب، همزمان سازی عصبی و نوسانات مغز، علوم اعصاب محاسباتی

پست الکترونیکی: bahmani@ipm.ir

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱