موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات بیوسنسور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • ي, ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۱۰:۴۰

استناد رای صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات بیوسنسور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی بعمل امد.