تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

وب سایت: https://Amt.mui.ac.ir

ایمیل: amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: 7923851-313

کد پستی: 8174673461