فهرست اعضای محترم هیات علمی دانشکده

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن تماس

1
 

دکتر علیرضا مهری

دکتری بیوالکتریک

3792-3855

2
 

دکتر سعید کرمانی

دکتری بیوالکتریک

3792-3861

3
 

دکتر حسین ربانی

دکتری بیوالکتریک

3792-3862

4
 

دکتر علیرضا ورد

دکتری مهندسی کامپیوتر

3792-3859

 

  5

دکتر محمد رضا صحتی دکتری بیوالکتریک 3792-3854

 

  6

دکتر راحله کافیه دکتری بیوالکتریک 3792-3864

7

 

دکتر زهرا امینی دکتری بیوالکتریک 3792-3866

8

 

دکتر نسیم داداشی دکتری بیوالکتریک 3792-3872

9

 

دکتر احمد واعظ دکتری بیوانفورماتیک 3792-3868

10
 

دکتر سعید کرباسی

دکتری بیومواد

3792-3870

11
 

دکتر محمد رفیعی نیا

دکتری بیومواد

3792-3856

12
 

دکتر انوشه زرگر

دکتری بیومواد

3792-3857

 

13

دکتر سیدعلی پورسمر دکتری بیومواد  

14
 

دکتر محمدباقر توکلی

دکتری فیزیک پزشکی

15
 

دکتر داریوش شهبازی

دکتری فیزیک پزشکی

16
 

دکتر مسعود مصلحی

دکتری  پزشکی هسته ای

17

دکتر کیوان جباری دکتری فیزیک پزشکی

18
 

دکتر محمدرضا سلامت 

دکتری فیزیک پزشکی

19
 

دکتر احمد شانئی

 

دکتری فیزیک پزشکی

 

20
 

دکتر پروانه شکرانی

دکتری فیزیک پزشکی

21
 

دکتر زهرا شاهی

دکتری پزشکی هسته ای

22
 

دکتر مهدی نعمت بخش 

دکتری فیزیولوژی

23

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

دکتری فیزیولوژی

24
 

دکتر ژاله ورشوساز

دکتری فارماسیوتکس

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: 37923851-31

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: 8174673461