آگهی مزایده عمومی

  • ش, ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - ۰۹:۳۰

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی اصفهان تصمیم دارد اجناس و اموال مازاد، خارج از رده مستعل و اسقاطی خود را به صورت مزایده حضوری در تاریخ ۹۶/۷/۳ روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده به فروش برساند.لذا از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ ۹۶/۷/۱ به آدرس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی اصفهان واحد اموال آقای سیدمهدی قائم مقامی مراجعه نمایند.

شمار تماس ۰۹۱۳۱۰۷۴۹۴۴ یا داخلی ۳۸۵۸

ضمنا متقاضی شرکت در مزایده مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده در موقع برگزاری  مزایده حضوری نقدا تحویل مسئول امور مالی مرکز می نماید و در پایان در صورت عدم برنده شدن مبلغ مذکور فی المجلس مسترد خواهد شد.