فهرست اعضای محترم هیات علمی دانشکده

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن تماس

۱
 

دکتر علیرضا مهری

دکتری بیوالکتریک

۳۷۹۲-۳۸۵۵

۲
 

دکتر سعید کرمانی

دکتری بیوالکتریک

۳۷۹۲-۳۸۶۱

۳
 

دکتر حسین ربانی

دکتری بیوالکتریک

۳۷۹۲-۳۸۶۲

۴
 

دکتر علیرضا ورد

دکتری مهندسی کامپیوتر

۳۷۹۲-۳۸۵۹

 

  ۵

دکتر محمد رضا صحتی دکتری بیوالکتریک ۳۷۹۲-۳۸۵۴

 

  ۶

دکتر راحله کافیه دکتری بیوالکتریک ۳۷۹۲-۳۸۶۴

۷

 

دکتر زهرا امینی دکتری بیوالکتریک ۳۷۹۲-۳۸۶۶

۸

 

دکتر نسیم داداشی دکتری بیوالکتریک ۳۷۹۲-۳۸۷۲

۹

 

دکتر احمد واعظ دکتری بیوانفورماتیک ۳۷۹۲-۳۸۶۸

۱۰
 

دکتر سعید کرباسی

دکتری بیومواد

۳۷۹۲-۳۸۷۰

۱۱
 

دکتر محمد رفیعی نیا

دکتری بیومواد

۳۷۹۲-۳۸۵۶

۱۲
 

دکتر انوشه زرگر

دکتری بیومواد

۳۷۹۲-۳۸۵۷

 

۱۳

دکتر سیدعلی پورسمر دکتری بیومواد  

۱۴
 

دکتر محمدباقر توکلی

دکتری فیزیک پزشکی

۱۵
 

دکتر داریوش شهبازی

دکتری فیزیک پزشکی

۱۶
 

دکتر مسعود مصلحی

دکتری  پزشکی هسته ای

۱۷

دکتر کیوان جباری دکتری فیزیک پزشکی

۱۸
 

دکتر محمدرضا سلامت 

دکتری فیزیک پزشکی

۱۹
 

دکتر احمد شانئی

 

دکتری فیزیک پزشکی

 

۲۰
 

دکتر پروانه شکرانی

دکتری فیزیک پزشکی

۲۱
 

دکتر زهرا شاهی

دکتری پزشکی هسته ای

۲۲
 

دکتر مهدی نعمت بخش 

دکتری فیزیولوژی

۲۳

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

دکتری فیزیولوژی

۲۴
 

دکتر ژاله ورشوساز

دکتری فارماسیوتکس

 

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

وب سایت: https://Amt.mui.ac.ir

ایمیل: amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۹۲۳۸۵۱-۳۱۳

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱