مسئولین:

دکتر علیرضا ورد

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا ورد (CV) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه بیوالکتریک

دکتر حسین ربانی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر سید احمد واعظ

نام و نام خانوادگی: دکتر سیداحمد واعظ  (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: ریاست دانشکده ، مدیر گروه بیوانفورماتیک

دکتر فهیمه قاسمی

نام و نام خانوادگی: دکتر فهیمه قاسمی   (cv) (Profile)  (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر سعید کرباسی

نام و نام خانوادگی: دکترسعید کرباسی (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر محمد رفیعی نیا

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رفیعی نیا (cv) (Profile)  (Road Map)

سمت:  مدیر گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندس بافت

دکتر حسین ربانی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: مدیر گروه علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی

دکتر نسیم داداشی

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر نسیم داداشی   (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر الهام بیدرام

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام بیدرام  (cv) (Profile) ‪(Road Map)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر لاله شریعتی

نام و نام خانوادگی: دکتر لاله شریعتی  (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر محمود میرزایی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود میرزایی (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

محمدعلی شیخ الاسلام

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدعلی شیخ الاسلام (cv) (Profile) (Road Map) (وب سایت شخصی)

سمت: عضو هیأت علمی گروه

دکتر فاطمه هادی زاده

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه هادی زاده (cv) (Profile) ‪(Road Map)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

Dr Harlord Snider

نام و نام خانوادگی: Dr Harlord Snider

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر پیمان ادیبی

نام و نام خانوادگی: دکتر پیمان ادیبی (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

نام و نام خانوادگی: دکتر شقایق حق جوی جوانمرد  (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر افشین فصیحی

نام و نام خانوادگی: دکتر افشین فصیحی (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر یوسف قیصری

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف قیصری (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر محمود میرزایی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود میرزایی (cv) (Profile)  (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

محسن ستایش مهر

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن ستایش مهر (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر علیرضا مهری

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا مهری دهنوی (CV) (Profile) ‪(Road Map)‬

سمت: مسئول کمیته تخصصی نشر علوم مهندسی و فنی سلامت

دکتر سعید کرمانی

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید کرمانی (cv) (Profile) ‪(Road Map)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر محمدرضا صحتی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا صحتی (cv) (Profile)  (Road Map)
سمت:  سرپرست گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکی

دکتر راحله کافیه

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه  (cv) (Profile)  (Road Map)
سمت: عضو هیات علمی گروه  

دکتر زهرا امینی

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا امینی  (cv) (Profile) (Road Map)
سمت: معاون آموزشی دانشکده فناوریهای نوین

دکتر انوشه زرگر

نام و نام خانوادگی: دکتر انوشه زرگر خرازی (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکترسید علی پورسمر

نام و نام خانوادگی: دکترسید علی پورسمر (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر شهناز رضوی

نام و نام خانوادگی: دکتر شهناز رضوی (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر ژاله ورشوساز

نام و نام خانوادگی: دکتر ژاله ورشوساز  (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر مهدی نعمت بخش

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی نعمت بخش (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکترمجید برکتین

نام و نام خانوادگی: دکترمجید برکتین   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکترمحمد سعادت نیا

نام و نام خانوادگی: دکترمحمد سعادت نیا   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکترآذر نعیمی

نام و نام خانوادگی: دکترآذر نعیمی   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر علی حسن زهرایی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی حسن زهرایی  (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱