بازدید هیات بورد تخصصی رشته فناوری تصویر برداری عصبی

  • ش, ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۲:۱۸

در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مردادماه  ۹۷ هیات بورد تخصصی  رشته فناوری تصویر برداری عصبی به منظور ارزیابی تاسیس این رشته در مقطع Ph.D در دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان از دانشکده و امکانات آن بازدید نمودند.