نام و نام خانوادگی: دکتر افشین فصیحی (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درجه علمی: استاد

پست الکترونیک: fasihi@pharm.mui.ac.ir

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱