نام و نام خانوادگی: دکتر انوشه زرگر خرازی(CV)

سمت: معاون اداری و مالی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری بیومواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

درجه علمی:استادیار

زمینه های تحقیقاتی: بیومتریال، کامپوزیت های پزشکی

پست الکترونیکی: a_zargar@med.mui.ac.ir

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱