نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا امینی  (cv) (Profile)
سمت: معاون آموزشی دانشکده فناوریهای نوین
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: استادیار
زمینه تحقیقاتی: آنالیز تصاویر پزشکی، مدلسازی آماری، مدلسازی سیستمهای بیولوژیک، آنالیز سیگنالهای دیجیتال و پزشکی، شناسایی آماری الگو
پست الکترونیکی: zahraamini64@yahoo.com.au

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱