نام و نام خانوادگی: دکتر سعید کرمانی (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی، پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی: kermani@med.mui.ac.ir

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱