نام و نام خانوادگی: دکتر شقایق حق جوی جوانمرد (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی عروق از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درجه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: زیست شناسی عروق، تحقیقات بالینی سرطان، فیزیولوژی کاربردی

پست الکترونیک: sh_haghjoo@med.mui.ac.ir

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱