نام و نام خانوادگی: دکتر شهناز رضوی (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری علوم تشریحی

درجه علمی:استاد

زمینه های تحقیقاتی: مهندسی بافت، سلول های بنیادی

پست الکترونیکی: razavi@med.mui.ac.ir

 

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱