نام و نام خانوادگی: دکتر فهیمه قاسمی   (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: مدلسازی سیستم های بیولوژیک، بازشناخت الگو، طراحی محاسباتی دارو

پست الکترونیک: f_ghasemi@amt.mui.ac.ir

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱