نام و نام خانوادگی: دکتر لاله شریعتی  (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پزشکی مولوکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ژن درمانی، سلول درمانی، مهندسی ژنتیک، کاربرد بیومارکرها در تشخیص و درمان

پست الکترونیک: l.shariati@amt.mui.ac.ir

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱