نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رفیعی نیا (cv) (Profile)                                                

سمت:  مدیر گروه

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی پزشکی- بیومواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر                

درجه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی: بیومتریال، رهایش دارو، نانو حامل های دارویی، نانو بیوسنسورها

پست الکترونیکی: m_rafienia@med.mui.ac.ir

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱