نام و نام خانوادگی: دکتر محمود میرزایی (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: طراحي و کشف محاسباتي دارو، مدل سازي آماري در زيست شناسي

پست الکترونیک: mdmirzaei@pharm.mui.ac.ir

کارمندان: 
هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱