نام و نام خانوادگی: دکتر پیمان ادیبی (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

درجه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: -

پست الکترونیک: adibi@med.mui.ac.ir

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱