فصلنامه شماره چهار مغز و شناخت

  • ش, ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۰۹:۱۸

به پیوست فصلنامه شماره چهار مغز و شناخت ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قابل دسترسی می باشد.

فایل پیوست: