نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی

سمت: معاون اداری و مالی دانشکده

تلفن: ۳۷۹۲۳۸۶۲

 

شرح وظايف:

۱- نظارت بر حسن اجراي كليه امور واحدهای تحت سرپرستی
۲- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگي بين واحدها و سازماندهي فعاليتهاي مربوطه و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
۳- نظارت در تنظيم بودجه واحدها و اجراي آن
۴- شركت در كميسيونها، سمينارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
۵- نظارت در امر پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی
۶- پیگیری و تامین نیاز نیروی انسانی دانشکده

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱