موافقت با راه اندازی رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی- گرایش تصویربرداری عصبی

  • د, ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ - ۰۹:۴۹

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد راي ﺻﺎدره در دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ  ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﻣﻮرخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم وﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻋﺼﺒﯽ ) ﻣﻘﻄﻊ  دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ( Ph.D. ) با ظرفیت دو دانشجو در دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی  اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.