کسب موفقیت انجمن علمی پردازش تصاویر چشم پزشکی به عنوان انجمن علمی برتر سال ۹۷

  • ش, ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ - ۱۴:۴۱

انجمن علمي دانشجويي پردازش تصاویر چشم پزشکی به عنوان انجمن برتر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۹۷انتخاب شد.
کسب این عنوان را به اعضای این انجمن و خانواده دانشکده فناوریهای نوین تبریک عرض می نماییم.