دکتر مهدی نعمت بخش

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی نعمت بخش (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر ژاله ورشوساز

نام و نام خانوادگی: دکتر ژاله ورشوساز  (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکتر شهناز رضوی

نام و نام خانوادگی: دکتر شهناز رضوی (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

دکترسید علی پورسمر

نام و نام خانوادگی: دکترسید علی پورسمر (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر انوشه زرگر

نام و نام خانوادگی: دکتر انوشه زرگر خرازی (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

محسن ستایش مهر

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن ستایش مهر (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

محمدعلی شیخ الاسلام

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدعلی شیخ الاسلام (cv) (Profile) (Road Map) (وب سایت شخصی)

سمت: عضو هیأت علمی گروه

دکتر محمود میرزایی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود میرزایی (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر لاله شریعتی

نام و نام خانوادگی: دکتر لاله شریعتی  (cv) (Profile) (Road Map)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر الهام بیدرام

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام بیدرام  (cv) (Profile) ‪(Road Map)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

صفحه‌ها

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱