دکترآذر نعیمی

نام و نام خانوادگی: دکترآذر نعیمی   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکترمحمد سعادت نیا

نام و نام خانوادگی: دکترمحمد سعادت نیا   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکترمجید برکتین

نام و نام خانوادگی: دکترمجید برکتین   (cv) ‪(Profile)‬

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر زهرا امینی

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا امینی  (cv) (Profile)
سمت: معاون آموزشی دانشکده فناوریهای نوین

دکتر راحله کافیه

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه  (cv) (Profile)
سمت: معاون پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین- معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده فناوریهای نوین  

دکتر سعید کرمانی

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید کرمانی (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر علیرضا مهری

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا مهری دهنوی (CV) (Profile)

سمت: مسئول کمیته تخصصی نشر علوم مهندسی و فنی سلامت

دکتر نسیم داداشی

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر نسیم داداشی   (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

دکتر حسین ربانی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv) (Profile)

سمت: مدیر گروه علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی

دکتر سعید کرباسی

نام و نام خانوادگی: دکترسعید کرباسی (cv) (Profile)

سمت: عضو هیات علمی گروه

صفحه‌ها

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱