* بحث و بررسی در خصوص تفسیر بند ۵ ماده ۵۰ آیین نامه آموزشی دوره دکتری مبنی بر دریافت کمک هزینه تحصیلی  و سایر مزایای دانشجو منوط بر حضور تمام وقت و انجام وظایف محوله از سوی گروه آموزشی، مقرر گردید از خرداد ماه ۹۸ دانشجویان دوره دکتری علاوه بر ارائه گواهی حضور، گزارش پیشرفت ماهیانه خود را نیز تا قبل از روز ۱۵ هر ماه به کارشناس گروه ارائه نمایند در غیر اینصورت از کمک هزینه آن ماه محروم می گردند.

  • کلیه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی- دندانپزشکی – داروسازی – علوم آزمایشگاهی – پرستاری -  مامایی و کلیه پیراپزشکان و سایر حرف وابسته پزشکی از زمان فارغ التحصیلی سالیانه نیاز به کسب ۲۵ امتیاز آموزش مداوم دارند که ۱۵ امتیاز هر سال باید در همان سال کسب شود. لذا ضروری است در سامانه آموزش مداوم به آدرس  esfahan.ircme.ir عضو و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز آموزش مداوم واقع در ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) مراجعه نمایند.

 

  • کارشناسی ارشد:
    دفاع یا ثبت عنوان در شورای گروه : از پایان نیمسال اول تا قبل از شروع نیمسال سوم

          دفاع پروپوزال: تا پایان نیمسال سوم

  • دکترای تخصصی:

         تاریخ دفاع عنوان (موضوع) در گروه آموزشی : از ابتدای نیمسال دوم تا حداکثر پایان نیمسال چهارم - دفاع از پروپوزال در گروه آموزشی قبل از معرفی برای آزمون جامع

         شرکت در آزمون جامع متناسب با نیمرخ تحصیلی: در اولین نیمسال پس از خاتمه دروس

        بازه زمانی بین دفاع از پروپوزال و دفاع نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد یک نیمسال می باشد.

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱