درباره دفتر توسعه آموزش

با هدف ارتقاي كيفيت آموزش در رده هاي مختلف تحصيلي، دفتر توسعه آموزش دانشكده فناوری های نوین علوم پزشکی از سال ۱۳۹۳ شروع به فعاليت نمود.

مراکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی(EDC)بعنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارندایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد. در راستای تحقق اهداف فوق ، به موجب این آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش(EDO) دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و شرایط ایجاد دفاتر مذکور و نحوه تعامل آنها با مراکز مطالعات بشرح زیر تبیین می گردد

 

رسالت

رسالت دفتر توسعه آموزش ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده فناوری های نوین پزشکی با هدف تربيت نيروي انساني توانمند براي ارايه بهترين كيفيت خدمات به آحاد جامعه می باشد.

 

حیطه عملکرد

حیطه عملکرد دفتر توسعه آموزش عبارتست از:

 •  برنامه ريزي آموزشي (Curriculum development)
 •  ارزشيابي آموزشي (Evaluation)
 •  توانمندسازي نيروي انساني (Faculty development)

وظایف

 • بر اساس رسالت و حیطه عملکردی دفتر توسعه آموزش، وظایف این دفتر در دانشکده فناوری های نوین پزشکی شامل موارد زیر است:
 • توانمندسازی نيروي انساني در زمينه اصول و مباني آموزش نظری، نيازهاي ويژه دوره هاي آموزشي و بازنگري هاي آنها و مهارت هاي آموزش کاربردی و عملی
 • ارايه مشاوره به مسؤولان دانشكده و گروه هاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت تغيير آموزشي
 •  ارايه مشاوره به اعضاي هيأت علمي (به ويژه اعضاي هيأت علمي جديد) در مسير ارتقاي توانمندي هاي آموزشي
 • برنامه ریزی آموزشی
 •  ارايه مشاوره در زمينه برنامه ريزي دوره هاي آموزشي و بازنگري آنها تحت پوشش دانشكده فناوری های نوین پزشکی
 •  ارايه مشاوره به مسؤولان دانشكده فناوری های نوین پزشکی و گروه هاي آموزشي در زمينه ارزشيابي دوره هاي آموزشي، ارزشيابي فراگيران و ارزشيابي اعضای هيأت علمي که شامل مشاركت در طراحي طرح هاي مربوط به ارزشيابي موارد فوق نیز مي باشد.
 •  ارسال فرآيندهاي آموزشي به جشنواره هاي آموزشی (شهید مطهری و ...)
 •  اطلاع رساني به اساتيد در مورد مراحل فرآيند ارزشيابي
 •  تشويق و ترغيب دانشجويان جهت شركت در ارزشيابي صحيح اساتيد
 •  ارزيابي كميت و كيفيت فعاليت آموزشي و ارائه پسخوراند آن به اساتيد
 • تكميل طرح درس هاي تدوين نشده و بارگذاري آنها بر روي سايت دانشكده

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱