جدول دانشجویان مشغول به تحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

۱

نیلوفر طیفوری

ورودی بهمن ۹۲

۲

مصطفی قلیچ اوغلی

ورودی بهمن ۹۲

۳

سینا هوشیار

ورودی بهمن ۹۲

۴

عذرا رسولی

ورودی بهمن ۹۳

۵

محمدرضا مؤمن زاده

ورودی بهمن ۹۳

۶

فاطمه ناظم

ورودی بهمن ۹۴

۷

مریم سمیعی نسب

ورودی بهمن ۹۴

۸

امیر حسین ریاضی

ورودی بهمن ۹۴

۹

آسیه عموسلطانی

ورودی بهمن ۹۴

۱۰

پریسا قادری دانشمند

ورودی مهر ۹۵

۱۱

رضا دارویی

ورودی مهر ۹۵

۱۲

سحر جرجندی

ورودی مهر ۹۶

۱۳

زهرا خدابنده

ورودی مهر ۹۶

۱۴

الهه موسوی

ورودی مهر ۹۶

۱۵

مرضیه مختاری

ورودی مهر ۹۶

۱۶

احسان محمدی سیاهبومی

ورودی مهر ۹۶

۱۷

سیدمحمدصادق موسوی

ورودی مهر ۹۶

۱۸

حامد آقاپناه

ورودی مهر ۹۷

۱۹

مهنوش تاجمیر ریاحی

ورودی مهر ۹۷

۲۰

لیلا جعفری خوزانی

ورودی مهر ۹۷

۲۱

وحید صادقی

ورودی مهر ۹۷

 

جدول دانشجویان فارغ التحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

نیمسال ورود

۱

راحله کافیه

ورودی بهمن ۸۸

۲

محمدرضا صحتی

ورودی بهمن ۸۸

۳

مهداد اسمعیلی

ورودی بهمن ۸۹

۴

مسعود کاشف پور

ورودی بهمن ۸۹

۵

زهرا امینی

ورودی بهمن ۹۰

۶

امید صراف زاده

ورودی بهمن ۹۰

۷

حسین یوسفی

ورودی بهمن ۹۰

۸

فهیمه قاسمی

ورودی بهمن ۹۰

۹

احسان سقاپور

ورودی بهمن ۹۱

۱۰

رضا راستی بروجنی

ورودی بهمن ۹۲

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱