ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

۱

غزال اسدی

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد

۲

عباداله شکوری

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد

۳

مرضیه عاطفی پور

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد

۴

سیروس ندری

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد

 

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۹۲۳۸۵۱-۳۱۳

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱