نام و نام خانوادگی: دکترسعید کرباسی(CV)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی پزشکی- بیومواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: استاد

زمینه های تحقیقاتی: بیومتریال، مهندسی بافت، نانو ذرات زیست فعال، نانو الیاف پلیمری
پست الکترونیکی:karbasi@med.mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رفیعی نیا(CV)                                                          

سمت: معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی پزشکی- بیومواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر                

درجه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی: بیومتریال، رهایش دارو، نانو حامل های دارویی، نانو بیوسنسورها

پست الکترونیکی: m_rafienia@med.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر انوشه زرگر خرازی(CV)

سمت: معاون اداری و مالی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری بیومواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

درجه علمی:استادیار

زمینه های تحقیقاتی: بیومتریال، کامپوزیت های پزشکی

پست الکترونیکی: a_zargar@med.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی: دکترسید علی پورسمر(CV)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی پزشکی- بیومواد از university of Northampton

درجه علمی: استادیار

زمینه های تحقیقاتی: ییوسرامیک ها، جاپ سه بعدی
پست الکترونیکی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شهناز رضوی (CV)

مدرک تحصیلی: دکتری علوم تشریحی

درجه علمی:استاد

زمینه های تحقیقاتی: مهندسی بافت، سلول های بنیادی

پست الکترونیکی: razavi@med.mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ژاله ورشوساز 

مدرک تحصیلی: دکتری فارماسیوتیکس

درجه علمی:استاد

زمینه های تحقیقاتی: طراحی، فرمولاسیون و ارزیابی سیستم های دارویی، رهایش دارو

پست الکترونیکی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی نعمت بخش

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی

درجه علمی:استاد

زمینه های تحقیقاتی: بازتولید بافت

پست الکترونیکی: nematbakhsh@med.mui.ac.ir

 

 

 

 

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۹۲۳۸۵۱-۳۱۳

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱