دکتر سعیدکرباسی عضو گروه بیومتریال،نانو تکنولوژی و مهندسی بافت

نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

پلیمرها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

نماز و نهار

هسته پژوهشی مهندسی بافت

يكشنبه

کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

نماز و نهار

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

مهندسی بافت و سلول

مطالعه و تحقیق

نماز و نهار

مراجعه دانشجویان دکتری (با قرار قبلی)

سه شنبه

شورای طرح های علوم پایه دانشگاه

طرح های پژوهشی

نماز و نهار

طرح های پژوهشی

چهارشنبه

جلسات شوراهای دانشکده

مطالعه و تحقیق

نماز و نهار

مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد با قرار قبلی

 
 

 

دکتر انوشه زرگرعضو گروه بیومتریال،نانو تکنولوژی و مهندسی بافت

نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۶

شنبه

امور اداری و مالی دانشکده

جلسه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد با قرار قبلی

جلسات هسته پژوهشی

نماز و نهار

طرح های پژوهشی

يكشنبه

امور اداری و مالی دانشکده

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

مشاوره تحصیلی دانشجویان بیومتریال

دوشنبه

روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی

روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی

نماز و نهار

مراجعه دانشجویان

سه شنبه

مواد مهندسی

مواد مهندسی

نماز و نهار

داوری طرح ها و مقالات

چهارشنبه

امور اداری و مالی دانشکده

جلسات شورای  دانشکده

جلسات شورای  گروه

نماز و نهار

طرح های پژوهشی

 
 
 

دکترمحمد رفیعی نیاعضو گروه بیومتریال،نانو تکنولوژی و مهندسی بافت

نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۲-۱۲

۴-۲

۶-۴

شنبه

مطالعهوپژوهش

مطالعهوپژوهش

نماز و نهار

مطالعهوپژوهش

مطالعهوپژوهش

يكشنبه

فلزات و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

فلزات و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

نماز و نهار

سمینار

مطالعهوپژوهش

دوشنبه

رسم فنی

رسم فنی

نماز و نهار

مطالعهوپژوهش

مطالعهوپژوهش

سه شنبه

آزمون های بیولوژیکی و روش های سترون کردن مواد

مراجعه دانشجویان

نماز و نهار

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مطالعهوپژوهش

چهارشنبه

جلسات شوراهای دانشکده

مرکز تحقیقات بیوسنسور (BRC)

نماز و نهار

مرکز تحقیقات بیوسنسور (BRC)

مطالعهوپژوهش

 

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۹۲۳۸۵۱-۳۱۳

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱