دانلود فایل نیمرخ گروه بیومتریال

 

نیمرخ دروس دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زیست مواد (تنظیم : ۱۳۹۳)

گروه سرویس دهنده

عملی

نظری

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

نام درس

ترم

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اجباری

۱۳۴۳۵۶

پلیمرها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

یک

دانشجویان

 بیومواد

 

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اختیاری

۱۳۴۳۶۵

فلزات و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

گروه بیومتریال

 

۱

۱

اختیاری

۱۳۴۳۷۵

کارآموزی

گروه علوم تشریحی

-

۲

۲

جبرانی

۱۲۳۳۷۱

بافت شناسی

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اجباری

۱۳۴۳۵۶

پلیمرها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

یک

دانشجویان

علوم پایه پزشکی

 

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اختیاری

۱۳۴۳۶۵

فلزات و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

گروه بیومتریال

-

۳

۳

جبرانی

۱۳۴۳۵۳

مواد مهندسی(فلزات، پلیمر، سرامیک)

گروه بیومتریال

-

۱

۱

اختیاری

۱۳۴۳۷۵

کارآموزی

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اجباری

۱۳۴۳۵۶

پلیمرها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

یک

 دانشجویان

مهندسی و علوم پایه غیر پزشکی

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اختیاری

۱۳۴۳۶۵

فلزات و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

گروه بیومتریال

-

۳

۳

جبرانی

۱۳۴۳۵۳

مواد مهندسی(فلزات، پلیمر، سرامیک)

گروه بیومتریال

 

۱

۱

اختیاری

۱۳۴۳۷۵

کارآموزی

گروه علوم تشریحی

-

۲

۲

جبرانی

۱۲۳۳۷۱

بافت شناسی

گروه فیزیولوژی

-

۲

۲

جبرانی

۱۲۹۵۰۰

فیزیولوژی

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اجباری

۱۳۴۳۷۴

زیست سازگاری

دو

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اجباری

۱۳۴۳۵۷

سرامیک ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

دو

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اختیاری

۱۳۴۳۶۳

سیستمهای نوین رهایش مواد بیولوژیک در بدن

دو

گروه بیومتریال

۱

۲

۳

اجباری

۹۱۵۵۰۰

مهندسی بافت+ آزمایشگاه

دو

گروه بیومتریال

۲

-

۲

اجباری

۱۳۴۳۵۸

سمینار

دو

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اختیاری

۱۳۴۳۶۶

کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

سه

گروه بیومتریال

-

۲

۲

اختیاری

۱۳۴۳۶۴

آزمون های بیولوژیکی و سترون کردن بیومواد

سه

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اختیاری

۱۳۴۳۶۱

تخریب پذیری زیست مواد در محیط های بیولوژیک

سه

گروه بیومتریال

-

۳

۳

اختیاری

۱۳۴۳۵۹

روشهای شناسائی و انتخاب مواد پزشکی

سه

گروه بیومتریال

-

-

۶

اجباری

۱۳۴۳۷۲

پایان نامه

چهار

 

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۹۲۳۸۵۱-۳۱۳

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱