معرفی گروه بیوالکتریک

برنامه هفتگی

نیمرخ دروس مقطع دکتری تخصصی

نیمرخ دروس مقطع کارشناسی ارشد

اعضاء هیات علمی

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

 

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱