مراکز فناوری

دنیاي امروز بیش از هر زمان دیگري با سرعتی وصف ناپذیر در حال رشد و توسعه است. امروزه هدف اقتصاد تنها برآورده کردن نیازهاي اولیه انسان ها نیست بلکه با رشد روز افزون اقتصاد، ادامه رشد فعالیت هاي بشر در گرو شناخت انسان و نیازهاي پیچیده تر اوست. در دنیایی که تک تک افراد در حال تولید ثروت هستند هر فردي می بایست در حد توان خود دریچه اي جدید را به روي انسان ها باز کند و خدمات نوینی را ارائه دهد. براي همین امروزه خلاقیت و کشف زمینه هاي جدید براي فعالیت، ارزشمندترین گوهري است که رشد انسان را ممکن و افق هاي جدید را براي او نمایان می سازد. با توجه به مسئولیت دانشگاهها در مورد کسب معرفت و دانش، کاملاً منطقی است که دانشگاه ها باید منشاء خلاقیت و نوآوري باشند. از این رو با بروز تحول در دانشگاه هاي نسل دوم (پژوهش محور) و پذیرش نقش توسعه اقتصادي، دانشگاههاي نسل سوم (ارزش آفرین) شکل گرفت. این دانشگاهها علاوه بر آموزش و پژوهش، با تقویت نوآوري فناورانه به ویژه فناوري هاي پیشرفته، ارزش آفرینی می کنند. تربیت و آموزش دانش آموختگان که داراي توانایی ها و مهارت هاي لازم براي راه اندازي یک کسب و کار مناسب باشند، از وظایف اصلی در دانشگاه محسوب می شود. فارغ التحصیل دانشگاه ارزش آفرین دیگر صرفا یک فرد با مجموعه اي از دانسته هاي علمی و کاربردي نیست که پس از پایان تحصیلات در یک بنگاه تولیدي یا خدماتی جذب شده و به انجام وظیفه بپردازد وي فردي است که در هر مقام و جایگاهی باشد افق هاي نوین را می بیند و گام به درون عرصه هایی می گذارد که دیگران ندیده اند و یا جرأت ورود به آنها را نداشته اند.

مدیریت توسعه فناوري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همانند دانشگاه هاي مطرح دنیا که برنامه هایی براي تشویق و ترویج نوآوري و ارزش آفرینی انجام می دهند، با هدف ایجاد شناخت، توسعه و تقویت فناوري هاي نوین بر مبناي سطوح مختلف مخاطبان، ایجاد مراکز توسعه فناوری و باشگاه فناوري سلامت را در دستور کار خود قرار داده اند و با توجه به اینکه حرکت بنیادین براي رشد و توسعه پایدار در زمینه هاي نوین و کلان علم و فناوري در کشور میسر نمی شود مگر با بسترسازی، فرهنگ سازي و آشنایی ریشه ایی دانشجویان (پژوهشگران و فناوران آینده) با اصول فناوري، نوآوري و ارزش آفرینی به صورت آموزش تئوري و نیز کسب مهارت عملی، بنابراین تلاش براي ایجاد ۱- باشگاه فناوري سلامت و ۲- مراکز توسعه فناوری سلامت صورت پذیرفت.

 

مراکز مهارت های پزشکی

دیتاست پزشکی

باشگاه فناوری سلامت

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱