نام و نام خانوادگی: دکتر علی حسن زهرایی

         سمت: سرپرست واحد توسعه فناوری

 

واحد توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

توسعه پايدار کشور نيازمند ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و صنـايع است. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرکز اصلی توليد علم و دانش در هر کشور هستند و شرط توسعه پايدار در هر کشور استفاده از توان علمی متخصصين, پژوهشگران و دانشمندان آن کشور در راستایی توسعه فناوری است. از اقدامات مهم و اساسی در اين زمينه, فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بين مراکز دانشگاهی با صنايع و دستگاههای اجرايی, سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی در جهت اجرای خدمات فنی و تخصصی، مشاوره، آموزشی و پژوهشی است. این دفتر با انگيزه کمک به توسعه فناوری و تسهیل در ارتباط دانشکده با صنعت راه اندازی شده است.

 

وظایف و اختیارات واحد فناوری

مراکز فناوری

همایش ها و کارگاه ها

 

برنامه دانشکده  در دانشگاه های نسل سوم

محصولات فناورانه دانشکده

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱